Stanovy klubu

Článek 1. Název občanského sdružení

RC Cars Benešov nad Ploučnicí

 

Článek 2. Sídlo sdružení

Nádražní 365

Benešov nad Ploučnicí

psč: 407 22

 

Článek 3. Hlavní činnost sdružení

Hlavní činností sdružení je sdružovat jednotlivce zabývající se modelářskou činností, vedení a výchovou mladých modelářů, přípravou a organizací závodů, modelářských setkání a jiných kulturních akcí.

 

Článek 4. Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem členství je potvrzená přihláška a zaplacení členských příspěvků vydaná členskou schůzí.

5. Členství zaniká:

 • vystoupením člena písemným oznámením členské schůzi
 • zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze
 • dlouhodobá neomluvená účast na společně organizovaných akcích, členských schůzích nebo poškození dobrého jména klubu
 • úmrtím člena
 • zánikem sdružení

 

Článek 5. Orgány sdružení

 • členská schůze
 • předseda
 • místopředseda
 • tajemník

 

Článek 6. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou tvoří členové sdružení.

2. Členská schůze se schází podle potřeby, ale zpravidla jedenkrát ročně. Schůzi svolává předseda, resp. místopředseda, který je povinen svolat schůzi též v případě, kdy o to požádá alespoň polovina členů. Oznámení o konání členské schůze se sdělí písemnou formou nebo emailem.

3. Členská schůze zejména:

 • rozhoduje o změnách stanov sdružení
 • schvaluje plán činnosti sdružení na kalendářní rok
 • schvaluje zprávu o činnosti sdružení za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření
 • volí členy sdružení
 • rozhoduje o zrušení členství
 • volí předsedu, místopředsedu a tajemníka
 • rozhoduje o zrušení sdružení

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na schůzi do 30 min. po stanoveném začátku, je členská schůze usnášeníschopná, i když není přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

 

Článek 7. Předseda, místopředseda

1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány sdružení, zastupují je navenek a jednají jeho jménem ve všech věcech. Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí. Předseda i místopředseda mohou jednat každý samostatně ve všech věcech týkající se sdružení.

2. Předseda (resp. místopředseda) svolává členské schůze dle potřeby. Jednou ročně je povinen svolat výroční členskou schůzi a předložit jí k projednání zprávu o činnosti za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření ve formě roční účetní závěrky a plánu činnosti na další kalendářní rok.

 

Článek 8. Tajemník

1. Tajemník je výkonným orgánem sdružení. Je volen členskou schůzí.

2. Tajemník vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví. Tajemník eviduje došlou a odeslanou poštu a archivuje písemnosti sdružení.

3. Tajemník se ve své činnosti řídí pokyny předsedy a místopředsedy.

 

Článek 9. Zásady hospodaření

1. Majetek vytvořený činností sdružení je plně ve vlastnictví sdružení a bude použit výhradně pro zajištění zájmů sdružení, pro které byl zřízen.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

 • členské příspěvky
 • dary a příspěvky právnických a fyzických osob
 • dotace a granty
 • sponzorské dary
 • samostatná hospodářská činnost
 • příspěvky za účast na soutěžích a předváděcích akcích, startovné
 • finanční prostředky sdružení jsou vedeny v pokladně sdružení, popř. na jeho bankovním účtu

 

Článek 10. Závěrečná ustanovení

1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Sdružení nabývá účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

3. Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

 

V Benešově nad Ploučnicí, dne: 22.5.2012